Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Ein elev frå vg2 automasjon koplar i eit automatiserings anlegg

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Elektro og datateknologi kan bli utgangspunkt for ein spennande og allsidig yrkeskarriere.

Her må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør vere serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig.

Utdanningsprogrammet vårt omfattar:

  • Elektro og datateknologi Vg1
  • Elenergi  og ekom Vg2
  • Automatisering Vg2
  • Automatiseringsfaget Vg3
  • Maritim elektrikerfaget Vg3
  • Elektro og datateknologi med spesiell studiekompetanse  Vg1, Vg2 og Vg3

Elektrofag med spesiell studiekompetanse, 3-årig (vg1, vg2 og vg3)

 

Elektrofag med spesiell studiekompetanse passar for deg som har ein draum om å bli ingeniør. Ved å kombinere elektrofag og studiespesialisering tilbyr vi eit opplæringsløp som er spesialtilpassa for ungdom som vil bli ingeniør.

  • Spesiell studiekompetanse
  • Praksisnær opplæring
  • 2 veker arbeidspraksis i bedrift (vg2).

Programfag og yrkesfagleg fordjupning er jamt fordelt over dei to første åra og fellesfag er fordelt over 3 år med hovudtyngde det 3. året.

Programfaga tilsvarer vg1 elektro og datateknologi og vg2 elenergi og ekom.

I tillegg kommer fellesfaga som kreves for å kome inn på ingeniørstudier, inkludert matematikk R1 og R2 og fysikk 1.

 

Vg1 Elektro og datateknologi 

 

Elektro og datateknologi er utdanningsprogrammet for deg som kan tenkje deg å jobbe innanfor elektrisitetsforsyning, installasjon, automatisering eller data- og elektronikkbransjen. Desse yrka krev at du er nøyaktig, sikker og systematisk. Du bør også ha ei viss evne til å tenke logisk og vere praktisk anlagt.

Hos oss får du både praktisk og teoretisk undervisning.

Innanfor den teoretiske delen er matematikk eit viktig støttefag. Praktisk prosjektarbeid er ei viktig undervisningsform, og den praktiske undervisninga blir gjennomført i eigne elektroverkstader.

Du lærer grunnleggande bruk av verktøy og instrument og å tolke teikningar, instruksjonar og reglar. HMS (Helse/Miljø/Sikkerheit), samarbeid og ansvar er også viktige element i undervisninga.

I tillegg har vi faget yrkesfagleg fordjuping (YFF) der vi jobbar med tema som er relevante for programområda våre.

Vg2 Elenergi og ekom 

 

Undervisinga gjev kompetanse som dekker behov innan helsevesen, næringsliv, bustadinnstallasjonar, skipsfart, samferdsel, kraftproduksjon og industri.

Du vil lære om installasjon, vedlikehald og kontroll av ulike system og utstyr.

Etter eksamen kan du søke læreplass og sidan ta fagbrev.

Vg2 Automatisering

 

Eit vidt spekter av spennande jobbar står i kø for deg som har utdanning i automatiseringsfag. Innan dei fleste ledd i prosessbedrifter og industri er det stort behov for ein dyktig automatikar.

Undervisinga skal utvikle og sikre høg kompetanse innan automatiserte system i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstadindustrien og anna næringsverksemd. 

Etter eksamen kan du søke lærlingplass og sidan ta fagbrev

Vg3 Automatisering 

 

Som automatikar kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri, olje- og gassindustrien og i bedrifter som byggjer, reparerer og vedlikeheld automatiserte prosessystem og maskinar. 

Automatiseringsfaget omfattar drift, vedlikehald og montasje av automatiserte system. Dette er system som blir nytta til kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosessar og elektromekaniske system.

Vg3 Maritim elektrikar  

 

Dette er ei 5-årig utdanning. Etter vg2 elenergi må du søke deg inn på vg3 maritim elektrikar. Dette faget finst kun på nokre få skular i landet. Etter fullført vg3 maritim elektrikar kan du søke læreplass i maritim elektrikarfaget. Det blir 2 år i lære på eit skip. Dei som vil inn i Sjøforsvaret, søker direkte til Sjøforsvaret etter vg3 maritim elektrikar. Etter fullført læretid kan ein søke om sertifikat som skipselektrikaroffiser.

gnizt.png

Elektrobransjen si eiga side